Giesl Kisch, Abdurahim Hojiboyev (Khodzhibaev), and Bikhodzhal Hojiboyeva in Moscow, August 23, 1932.

Images

Map